Bottom

Nieuws

Globale nieuwsitem instellingen : Premies van onze zorgverzekering zijn met € 10,- verlaagd


De kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen. Echter, onze basispremie ...
» Lees verder
Bottom

Ziekmelden werknemers vanaf 1 november 2008 bij UWV eenvoudiger

02-10-2008

De regels voor het ziekmelden van langdurig zieke werknemers wijzigen per 1 november 2008. In de nieuwe situatie wordt het proces voor werkgevers eenvoudiger. Ze hoeven minder vaak zieke medewerkers te melden, omdat de verplichte melding is verschoven van de 13e ziekteweek naar de 42e. Daarnaast vervalt de verplichte melding dat de werknemer weer beter is. De wetswijziging bespaart werkgevers werk en tijd. De administratieve lasten voor bedrijven nemen hierdoor af met circa 2,2 miljoen euro.

Eerstejaarsevaluatie

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het loon doorbetalen en in het eerste ziektejaar minstens het minimumloon. Werkgevers moeten zieke werknemers de 42e ziekteweek bij UWV melden. Op basis van deze melding kan UWV werkgevers en werknemers informeren over de verplichte eerstejaarsevaluatie. Daarin kijken de werkgever en de werknemer terug op de re-integratie-inspanningen van het afgelopen jaar.

Alerteringsbrief

Werkgever en werknemer kunnen dan bepalen of het traject om te komen tot werkhervatting, voldoet of dat aanpassing nodig is. In de huidige situatie moeten werkgevers hun zieke werknemers in de 13e ziekteweek bij UWV melden. Is de werkgever daar te laat mee, dan wordt de verplichte loondoorbetaling na twee jaar ziekte verlengd met de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden. Bovendien is de werkgever verplicht om de werknemer ook weer beter te melden. Als de medewerker niet beter is gemeld, stuurt UWV nu aan werknemer en werkgever in de 42e week de zogenoemde alerteringsbrief, waarin beide partijen worden gewezen op hun rechten en plichten voor re-integratie.

Van 13e naar de 42e ziekteweekmelding

In de 20e ziektemaand stuurt UWV de zieke werknemer een aanvraagset in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet WIA). In de praktijk is gebleken dat de huidige regeling werkgevers veel administratieve lasten bezorgt. Veel ziekmeldingen zijn niet nodig, want veel werknemers herstellen in de periode tussen de 13e en 42e ziekteweek. Daarnaast melden werkgevers hun werknemers niet altijd beter, waardoor het UWV soms alerteringsbrieven zendt als de werknemer al is hersteld. Daarom een wetsvoorstel om het ziekmeldingproces te vereenvoudigen. Om het tijdstip van ziekmelden en de voorlichting rondom re-integratie beter op elkaar aan te sluiten, hoeven werkgevers hun zieke medewerkers vanaf 1 november 2008 pas in de 42e ziekteweek bij UWV ziek te melden. Wie een zieke medewerker alsnog te laat aanmeldt bij UWV, kan rekenen op een boete van (maximaal) € 455,-- per medewerker. En de verplichte melding dat de werknemer weer beter is, vervalt. In week 44 stuurt UWV de voornoemde alerteringsbrief (ipv de 42e week). De inhoud en opzet van deze brief wijzigen om werknemers en werkgevers beter te informeren over hun rechten en plichten bij re-integratie.

Vereenvoudiging WIA

Daarnaast vereenvoudigt UWV de kennisgeving aan de werknemer dat hij een uitkering kan aanvragen in het kader van de Wet WIA. De aanvraagset verandert in een brief waarin wordt gewezen op de mogelijkheid een WIA-uitkering aan te vragen en op de verdere mogelijkheden van re-integratie. UWV verstuurt de WIA-kennisgeving in de 20e ziektemaand. Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers ontvangen de kennisgeving. 

Inwerkingtreding wetsvoorstel

De wetswijziging treedt per 1 november 2008 in werking. Werkgevers moeten hun werknemers die op 1 november minder dan 13 weken ziek zijn, uiterlijk 42 weken na de eerste ziektedag bij UWV ziek melden. Werkgevers moeten hun werknemers die op 1 november of daarvoor 13 weken of langer ziek zijn, uiterlijk 13 weken na de eerste ziektedag bij UWV ziek melden. Als deze werknemers vóór 1 november herstellen, is de werkgever verplicht dit te melden bij UWV. Als deze werknemers na 1 november herstellen, hoeft de werkgever hiervan geen melding meer te doen bij UWV.

Bron : 22 september 2008 - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Overig nieuws

» 14-11-2013Globale nieuwsitem instellingen : Premies van onze zorgverzekering zijn met € 10,- verlaagd
» 15-11-2012Premies van onze zorgverzekering zijn niet gestegen
» 28-09-2010Stijging WGA gedifferentiëerde premie zet door
» 21-04-2010Val kabinet heeft gevolgen voor WIA
» 22-02-2010Werkeloosheidscijfer stijgt fors
» 22-02-2010Stijging Arbeidsongeschikte werknemers in 2009
» 25-07-2009Grieppandemie
» 15-04-2009Verzuimcijfers 2008 bekend

» 23-03-2009Groei onvolledige AOW uitkeringen
» 01-09-2009Eigen Risicodrager WGA worden?
» 23-12-2008Marktwerking Zorg mislukt?
» 02-12-2008Nederlandse Ondernemer slecht verzekerd!
» 19-11-2008Nieuwe Wetgeving WAJONG
» 28-10-2008Heimwee naar het ziekenfonds?
» 02-10-2008WIA instroomcijfers bekend
» 02-10-2008Ziekmelding UWV eenvoudiger
Marie Curiestraat 47, 3846 BW Harderwijk T. 0341 437 437 F. 0341 437 401 E. info@succesverzekerd.nu